Салбарын эрчимтэй өсөлт

  • 2023 оны эхний хагас жилийн тээврийн салбарын орлого 1.5 их наяд төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс 2 дахин өссөн.
  • Боомтын сэргэлтийн бодлогын хүрээнд тээврийн салбарт сүүлийн 70 жилд байгаагүй бүтээн байгуулалт хийгдэж байна

Ам.долларын орлоготой бизнес

  • Борлуулалтын орлогын 82% ам.доллароор хийгддэг тул ханшийн эрсдэлээс хамгаалагдсан.

Ложистикийн салбарт төвлөрсөн, төрөлжсөн

  • Экспорт, импорт, транзит тээврийн бүх чиглэлд төрөлжсөн үйл ажиллагаа явуулдаг.
  • Зөвхөн ложистикийн салбарт төвлөрсөн.

Сайн засаглал

  • Нийт 8 хувьцаа эзэмшигчтэй бөгөөд хувьцаа эзэмшлийн төвлөрөл бага. 
  • Хамгийн том хувьцаа эзэмшигч нь 32.9 хувийг эзэмшдэг.

Хувьцааны онцлог

39%

Өөрийн хөрөнгийн өгөөж хамгийн өндөр

Үнэт цаас гаргагчийн өөрийн хөрөнгийн өгөөж нь түүхэн IPO- уудаас хамгийн өндөр үзүүлэлт

20% – 50%

Тогтвортой ногдол ашгийн бодлого

Жил бүр цэвэр ашгаасаа дараах хувь хэмжээгээр ногдол ашиг олгоно.

10%

Хямдруулалттай үнэлгээ

Бизнесийн үнэлгээнээс хямдруулсан

15%

Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр

Хувьцааны үнэ тогтворжуулалт IPO үнээс 15%-р буурахад хэрэгжүүлнэ.